Dana International - Diva (Original Hebrew )

Yesh isha
Gdola meha'haim
Yesh hoshim sheyesh rak la
Yesh ksamim
Veyesh yamim kashim
Ubama she'he kula shela
Lamalhachim Diva he imperia
Al habama Diva he hysteria
Vehe kula
Shir a'ava

Diva naria
Diva Victoria
Afrodita
Viva la Diva
Viva Victoria
Cleopatra

Yesh nashim
Dma'ot shel ha'haim
Hen is'ou tfila
Lelo milim
Lamalhachim Diva he imperia
Al habama Diva he hysteria
Vehe kula
Shir a'ava

Diva naria
Diva Victoria
Afrodita
Viva la Diva
Viva Victoria
Cleopatra

Yorum Gönder

Yorumlarınız seviyeli olmalı.

Daha yeni Daha eski